BCC

Christian Education Team

ครอบครัวศาสนกิจ

                       
 
นายสุรเชษฐ วรพันธนายุต
รักษาการ อนุศาสก
กัปตันยุวยาตรา กอง 2 กรุงเทพฯ

 

                                                                             
                         นางวิภาภรณ์ สุกจงชัยพฤกษ์                    น.ส.รามาวดี มหาวงศ์                 
                         ดูแลงานนักร้องประสานเสียง                        ดูแลกลุ่มอภิบาล                   
                                                                           สอนวิชาอบรมจริยธรรม ป.5                             

 

                                                 
     น.ส.วิไลวรรณ ส่วนบุญ                          นายธีรพันธุ์ ศิริชัย                          นางอรพิณ ปั้นสวย
    ดูแลงานเอกสารศาสนกิจ                  สอนวิชาอบรมจริยธรรม ป.4              สอนวิชาอบรมจริยธรรม ป.3  สอนวิชาอบรมจริยธรรม ป.1-2                    ยุวยาตรา รุ่นกลาง                        ดูแลงานทรัพย์บนดินฯ
                                                     
Web Master ศาสนกิจ

 

                                                      
       นายกิตติกร ใจศิริสวย                     นายปิโยรส ตั้งชวลิต                     นายภาณุ ลีละพงศ์วัฒนา
      สอนวิชาอบรม ม.4-5                สอนวิชาอบรมจริยธรรม ม.1                  ดูแลระบบการประกาศ
                                                         ยุวยาตรา ป.5                           ยุวยาตรา ป.4, ป.6

 

                                                   

 


                                      นางสาวปิยนาถ เต็มคำขวัญ            นายชาคริต  แจ้งมุข
                                      สอนวิชาอบรมจริยธรรม ป.6      สอนวิชาอบรมจริยธรรม ม.2
                                                                                      ยุวยาตรา ป.4